Free Web Hosting

บทเรียนออนไลน์  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5          สอนโดยครูวิราวรรณ    ราชบวร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
คำอธิบายรายวิชา       ศึกษาหลักการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาษาคอมพิวเตอร์  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  โดยใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม 
       เพื่อแก้ปัญหา  การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  การนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
       เพื่อให้แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
       มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการสืบค้นข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมรหัสตัวชี้วัด
               ง 3.1        ม 5 , 6 , 7, 11 , 12


รวมตัวชี้วัด    5  ตัวชี้วัด